Voorwaardelijke machtiging

Voorwaardelijke machtiging

De voorlopige machtiging is een door een rechter af te geven machtiging waarbij u in beginsel thuis verblijft, mits u zich houdt aan de gestelde voorwaarden.

Duur machtiging

De voorwaardelijke machtiging  kan voor een maximale periode van 6 maanden worden opgelegd.

Voorwaarden voorwaardelijke machtiging

Bij een voorwaardelijke machtiging moet er aan de volgende criteria zijn voldaan:

 • Er moet gevaar zijn veroorzaakt
  Gevaar betekent in het kader van de Wet Bopz dat er een kans bestaat op schade voor uzelf of voor anderen. Vereist is dat het gaat om ernstig gevaar, dat bij verwezenlijking aanzienlijke schade tot gevolg zou hebben. Het moet gaan om een gevaar voor uzelf, voor anderen of de algemene veiligheid van goederen of personen.
 • Er moet sprake zijn van een geestesstoornis
  De aanwezigheid van een geestesstoornis wordt door een psychiater vastgesteld. Meer informatie over de concrete aard en ernst van de stoornis vindt u in de geneeskundige verklaring, maar ook uw behandelaar, de behandelend psychiater of de patiëntvertrouwenspersoon (zie hierna) kunnen u hier meer informatie over geven.
 • Er moet een causaal verband bestaan tussen de stoornis en het gevaar
  Er moet een oorzakelijk verband zijn vastgesteld tussen de geestesstoornis en het gevaar dat wordt veroorzaakt.
 • Het gevaar buiten een psychiatrisch ziekenhuis  kan uitsluitend worden afgewend door het stellen en naleven van voorwaarden
  De psychiater moet van oordeel zijn dat u niet (langer) in een psychiatrisch ziekenhuis hoeft te verblijven, maar dat het wel strikt noodzakelijk is dat u u aan bepaalde voorwaarden houdt omdat alleen dan het gevaar kan worden afgewend.
 • U bent het eens met het behandelplan en bent bereid om u te houden aan de voorwaarden
  Een voorwaardelijke machtiging kan alleen door de rechter worden verleend wanneer er een behandelplan wordt overgelegd dat na overleg tussen u en de behandelaar is opgesteld. Er moet duidelijk uit blijken dat het overleg met u tot overeenstemming heeft geleid, of dat redelijkerwijs valt aan te nemen dat u de voorwaarden zult naleven.

Verschil met andere machtigingen

Het belangrijkste verschil tussen de voorwaardelijke machtiging en de overige machtigingen is dat u in beginsel niet wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis maar dat u gewoon thuis kunt blijven wonen, mits u zich houdt aan de gestelde voorwaarden en er niet opnieuw een gevaarlijke situatie ontstaat als gevolg van de geestesstoornis. Vaak gaat het prima thuis zolang u maar de (depot)medicatie blijft innemen en de afspraken met de ambulante psychiatrische hulpverlening nakomt,

Nakoming voorwaarden

Een belangrijk onderdeel van de voorwaardelijke machtiging is dat u de vooraf overeengekomen voorwaarden zult nakomen. Wanneer u het niet eens bent met de gestelde voorwaarden, moet u dit – uiterlijk tijdens de zitting – aan de rechter melden. Het is ook belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk aan uw advocaat laat weten. Zoals hiervoor al is aangegeven kan een voorwaardelijke machtiging alleen worden verleend wanneer u bereid bent om deze voorwaarden na te leven. De voorwaarden die in het behandelplan staan, moeten wel een specifieke, exacte en naleefbare regel geven, zodat het voor u duidelijk is waaraan u u moet houden. Voorbeelden van voorwaarden zijn “het innemen van specifieke medicatie” en het “twee keer per week hebben van contact met de behandelaar”. Wanneer u – na verlening van de machtiging – de voorwaarden niet nakomt, kan dit tot gevolg hebben dat u (weer) wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, voor de resterende duur van de voorwaardelijke machtiging, met een maximum van 6 maanden. Ook wanneer het gevaar niet langer buiten het ziekenhuis kan worden afgewend, kunt u worden opgenomen. De geneesheer-directeur neemt deze beslissing zelf, vaak op basis van een geneeskundige verklaring, opgesteld na onderzoek door een onafhankelijk psychiater. De beslissing van de geneesheer-directeur kunt u aan de rechter voorleggen.

Gespecialiseerde advocaat

Mr. J.J. van ’t Hoff is gespecialiseerd in BOPZ-zaken en wordt regelmatig door de rechtbank als advocaat toegevoegd aan cliënten.