VOG-zaken

VOG-zaken

Is uw aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag afgewezen, dan kan dat grote gevolgen hebben. Wij begrijpen dat maar al te goed. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij het besluit van het COVOG. U kunt hiertegen nog een zienswijze indienen en/of bezwaar en beroep instellen. Wij kunnen u hierbij helpen. Door jarenlange ervaring met VOG-zaken weten we precies welke verweren wij kunnen aanvoeren.

Zienswijze

Wanneer het COVOG voornemens is om geen verklaring omtrent het gedrag af te geven, maakt zij dit schriftelijk kenbaar door u op de hoogte stellen van dit voornemen. In de brief staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. U kunt hierop reageren door schriftelijk een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een schriftelijke reactie op het voorgenomen besluit tot afwijzing van de verklaring omtrent het gedrag. In de zienswijze geeft u de redenen op waarom u het niet eens bent met dit voornemen en waarom u meent dat er wel een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven.

Bezwaar en beroep

Wanneer het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) een aangevraagde verklaring omtrent het gedrag weigert af te geven, kunt u hiertegen nog binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. En daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep en u kunt in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

> Meer informatie beoordelingskader na aanvraag VOG

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Hoewel u de zienswijze, en de bezwaar- en beroepsprocedure ook zelf kunt doen, is het aan te bevelen om u hierin te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Meld uw zaak bij VTH Advocatuur aan voor een juridisch advies en deskundige rechtsbijstand.